ترازو 300 کیلویی

ترازو 300 کیلویی مناسب برای وزن گیری میوه تازه